login
Ask Harada Roshi a question
Read latest question and answers
All general enquiries: secretary@onedropzen.org

Subscribe to our Newsletter
Let go of the separate version of who we think we are...
Harada Roshi

New Postions for the Next Training Period

Jikijitsu - Roshi
Joko - Doho Ekei Sogen Daishu
Jisha - Shogan Ramona
Zendokan - Daichi
Densu - Sogen Daishu Amos
Fuzui - Sokyu Jiko
Tenzo - Bodhiprajna Dace
Enzu - Domyo Hori
Guesthouse - Sojun Agata
Zomu - Ekei Michael
8 Corner - Doho
Fusu/ Shika - Roshi 
Zendo-  Doho Ekei Domyo Hori Junsei Sebastian
Hokuozan Sogenji - ShoE
Tahoma Sogenji - Daichi Dairin Kozan
Indozan Sogenji - Bodhidhamma
Hidden Valley Center - Sozui
Denmark Muinoshinnin Zendo - Daiko
Enzo House Hospice - Kogen
Shofukuji Katan - Gensei
Tenneji Katan - Sokun


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question