login
Ask Harada Roshi a question
Read latest question and answers
All general enquiries: secretary@onedropzen.org

Subscribe to our Newsletter
Our ancestors lived with huge grace: living and dying in the Dharma...
Harada Roshi

Kotai Rainy Season 2018 in Sogenji

Jikijitsu   Roshi  

Joko  Doho Sogen Ekei Daishu Gensei
Seiji Jisharyo Thijs Bella 
Zendo Kan  Daichi
Densu Sogen  Gensei Sebastian 
Fuzui Jiko Daishu
Tenzo Making Bread and CookieJunsei
Tenzo  Sokun Bodhiprajna 
Enzu Domyo Hori 
Guest House Chau 
Zomu Fujaku  Sokyu  
HakkakuDo Doho
Fusu Roshi  Shika Roshi
Zendo Doho Domyo Hori  Fujaku
HokuOzan Sogenji Mumon Roshi, Roshi, Shoe Zenshi
Tahoma Sogenji Mumon Roshi, Roshi,Daichi  
IndoSan Sogenji MumonRoshi, Roshi, Bodhi Osho 
Los Angeles Zendo Sozui
Denmark Mui no ShinNin Zendo Daiko
Enso House  KuanMi


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question