login
Ask Harada Roshi a question
Read latest question and answers
All general enquiries: secretary@onedropzen.org

Subscribe to our Newsletter
Stop trying to be special all the time...
Harada Roshi

Kotai positions for the snow training period 2017

Jikijitsu - Roshi

Joko - Doho Ekei Sogen Daishu Gensei

Jisharyo - Till Chau

Zendokan - Daichi

Densu - Ekei Sogen Bodhiprajna

Fuzui - Soon Hori

Tenzo - Daishu Junsei Sebastian

Enzu - Domyo Sokyu

Guetshouse - Jokan Ash

Zomu - Fujaku Thijs

Hakkakudo - Doho

Fusu - Roshi 

Shika - Roshi

Zendo - Doho Gensei Domyo Sokun Jiko

Hokuozan Sogenji - ShoE ZenShi

Tahomasan Sogenji - Daichi Osho Roshi

Indosan Sogenji - Bodhi Osho

Denmark - Mui no shinnnin Zendo - Daiko

Hidden Valles Zen Center - Sozui Zenni

Enso House - Jiko


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000


Submit question