login
Ask Harada Roshi a question
Read latest question and answers
All general enquiries: secretary@onedropzen.org

Subscribe to our Newsletter
True zazen is continued clear mind moments in everything we do...
Harada Roshi

Change of Position for the new snow training period 2020

The new training period in Sogenji has started, and below you can see the new positions.

 Jikijitsu : Roshi

JoKo : DoHo, SoGen, SoKun, HoRi, Seb

Jisharyo : RyoTatsu, Eric

ZendoKan : DaiChi

Densu : SoGen, SoDo, BunShu, Ina

Fuzui : SoKun, SoKyu, ChoKo

Tenzo : EKei, Sebastian, Bela

EnZu : DoMyo, HoRi, Ben

Guest House : Shimazu, Amor

Zomuryo : Alex, Kilé

8 corners : DoHo

Boku unan : SoKun

Fusu Shika : Roshi

Hokuozan : ShoE Roshi

Tahoma : DaiChi Osho, SoZui Zenni

Indozan : BodhiDharma Osho

California : SoZui Zenni

Mui no shin nin : DaiKo

Enso House : Yamamoto Harata


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question