login

Szczecin

Odosobnienie-Retreat Gadom 2016


Tradycyjnie już od 15 lat w Gadomiu, małej wiosce niedaleko Golczewa odbywają się odosobnienia z joga, medytacją i milczeniem. W tym roku uczestniczyło w nim 15 osób.Harmonogram dnia rozpoczynamy o 5.00 rano budzeniem, powitaniem słońca na trawie pod 300 letnim dębem, cichym spacerem wokół stawu, zatrzymując się by wysłuchać porannego ptasiego koncertu. Zasiadamy w sali do ponad godzinnej sesji medytacyjnej w trzech 20-to minutowych odcinkach z krótkimi przerwami, a w jedną z nich chodzimy w skupieniu wokół dębu kontynuując naszą praktykę.Koncentracja na oddechu i cisza sprzyjają puszczaniu "wytworów" głowy czyli naszych myśli, wspomnień, planów. No i śniadanie - Marek podaje cudowne kombinacje płatków, orzechów, owoców.  Prace dla domu stanowią kolejny element naszej praktyki: porządki, kuchenna pomoc, pielęgnacja ogrodu...następnie poranna joga..i znowu siadamy do medytacji w ciszy. Później obiad z kulinarnymi "szaleństwami" Marka i przerwa ...po blisko półtoragodzinnej poobiedniej przerwie na odpoczynek spotykamy się na trawie w cieniu dębu, by wysłuchać sporych fragmentów nauk Mistrzów Wschodu z koniecznymi komentarzami. Wieczorna sesja jogi na trawie pod gołym niebem w połączeniu ze sztuką oddechu, następnie kolacja i znów chwila godzinnej przerwy (odpoczynek, spacer w otaczającej Przyrodzie, lektura książek o tematyce duchowej),  po której  zasiadamy znów do medytacji (3 razy po 20 minut z krótkimi przerwami). O 21-szej kończymy dzień cichym spotkaniem przy ogniu. To z czym przychodzi się zmierzyć uczestnikom w ciągu tych 6-ciu dni- to milczenie i oglądanie reakcji umysłu, gdy pojawia się nawyk mówienia. To także sztuka patrzenia w lustro umysłu i puszczania tego co się tam pojawia nieprzerwanie od rana do wieczora, podczas siedzącej medytacji, sesji jogi, wspólnych posiłków, pracy, odpoczynku czy słuchania nauk. Dla niektórych to również brak okazji do codziennych nawykowych zachowań i robienia "co się chce"....dlaczego? być może dlatego, że po tej chwili wytchnienia w Gadomiu wracamy do domu pełni energii i świeżości dla zmian i odkrywania tego co "NIEZNANE". Dziękuję wszystkim za udział. Genyu Jurek Jagucki.

English translation:
Traditionally for 15 years Gadom- small village near Golczewo held retreats with yoga, meditation and silence. This year it was attended by 15 participants. Harmonogram of the day starts at 5:00 am with waking up and greeting the sun on the grass field under the 300 year old oak tree, next quiet walk around the pond, stopping to listen to the morning bird concerts. Than we sit in a room for more than hour ( meditation time three periods 20-minute each), with short breaks and  longer walk around the oak continuing our practice. Focusing on the breath and calm conducive letting go "creations" of head : our thoughts, memories, plans. And breakfast - Mark prepares wonderful combinations of cereals, nuts and fruits. Samu for the home is another element of our practice: cleaning, kitchen helping, gardening ... then morning joga and again sitting down to meditate in silence. Later dinner with culinary "follies" of Marek and break ... time of nearly one and half hour to rest, and again we meet on the grass in the shade of the oak, to listen the teachings of the Ancient Masters with the necessary comments. The evening session of yoga on the grass filed under the open sky in conjunction with the art of breathing, next comes dinner and again hour of break (for rest, walk in the surrounding nature, book reading) after we sit again for meditation (3 times 20 minutes with short breaks). About  21.00 we finish in quiet meeting at the fireplace. That's what it comes to deal with for participants during this 6 days of silence. Watching the reaction of our mind and the habit of speaking. It is also the art of looking in the mirror of the mind and letting go of what appears there continuously, from morning until night, during sitting meditation, yoga session, shared meals, work, rest time or listening to teachings. For some it's also opportunity to put aside everyday habitual behaviors and doing "what you want" .... why? perhaps because after this respite in Gadom we can return home full of energy and freshness for change and ready to explore what is comming as"UNKNOWN". Thank you all for your participation. Genyu Jurek Jagucki.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question