login

Snow term New Position August 2015
Jikijitsu: Roshi  
Joko: Doho, Ekei, Sogen, Daishu
Jisharyo: Dace Junsei
Zendokan: Daichi
Densu: Sogen Jiko Hori
Fuzui: Bodhiprajna Ramona 
Tenzo: Daishu Sebastian
Enzu: Domyo Leon
Guest House: Jokan
Zomu: Ekei  
HakkakuDo: Doho
Fusu: Roshi  
Shika: Roshi
ZenDo: Doho Domyo Junsei Dace
HokuOzan Sogenji: ShoE Zenshi
Tahoma san Sogenji: Daichi Osho Roshi
Indo san Sogenji: Bodhi Zenji
California Zendo: Sozui Zenni
Denmark Mui no Shinnin Zendo: Daiko Koji
Enso House: Sokyu
Shofuku Sodo Kato: Gensei Zenji
Tenne Sodo: Sokun Zenni

Here you can find the explanations of the different positions.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question