login

New training period´s positions
Jikijitsu: Roshi  
Joko: Doho, Ekei, Sogen, Daishu
Jisharyo: Sebastian Satoru
Zendokan: Daichi
Densu: Sogen Sokun Hori
Fuzui:Ekei Jiko 
Main Tenzo: Junsei 
Tenzo: Bodhiprajna Daniel 
Enzu: Domyo Sokyu 
Guest House: Jokan
Zomu: Daishu 
HakkakuDo: Doho
Fusu: Roshi  
Shika: Roshi
ZenDo: Doho Domyo Junsei 
HokuOzan Sogenji: ShoE Zenshi
Tahoma san Sogenji: Daichi Osho Roshi
Indo san Sogenji: Bodhi Osho
California Zendo: Sozui Zenni
Denmark Mui no Shinnin Zendo: Daiko Koji
Enso House: Dace 
Shofuku Sodo Kato: Gensei Zenji


Here you can find the explanations of the different positions.


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question