login

Kotai positions for the snow training period 2017

Jikijitsu - Roshi

Joko - Doho Ekei Sogen Daishu Gensei

Jisharyo - Till Chau

Zendokan - Daichi

Densu - Ekei Sogen Bodhiprajna

Fuzui - Soon Hori

Tenzo - Daishu Junsei Sebastian

Enzu - Domyo Sokyu

Guetshouse - Jokan Ash

Zomu - Fujaku Thijs

Hakkakudo - Doho

Fusu - Roshi 

Shika - Roshi

Zendo - Doho Gensei Domyo Sokun Jiko

Hokuozan Sogenji - ShoE ZenShi

Tahomasan Sogenji - Daichi Osho Roshi

Indosan Sogenji - Bodhi Osho

Denmark - Mui no shinnnin Zendo - Daiko

Hidden Valles Zen Center - Sozui Zenni

Enso House - Jiko


Due to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question