login

Kotai for Snow training period 2018

Beginning of August, the new training period started, here now the Kotai list for the Snow training period in Sogenji.


Jikijitsu - Roshi  
Joko - Doho Sogen Ekei Daishu Gensei
Seiji Jisharyo - Nick Ben
Zendo Kan  Daichi
Densu Sogen Sokun SoEn
Fuzui Gensei ZuiE
Tenzo  Daishu Sokyu Junsei
Enzu Domyo Sebastian 
Guest House Jiko
Zomu Fujaku  Hori
HakkakuDo: Doho
Fusu: Roshi  Shika: Roshi
HokuOzan Sogenji: Mumon Roshi, Roshi, Shoe Zenshi
Tahoma Sogenji: Mumon Roshi, Roshi,Daichi  
IndoSan Sogenji: MumonRoshi, Roshi, Bodhi Osho 
California Zendo: Sozui
Denmark Mui no ShinNin Zendo: DaikoDue to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question