login

Change of Positions 2017

Jikijitsu   ROSHI Sama 

Joko                  DOHO Koji SOGEN Osho DAISHU Koji

Jisharyo           DANIEL Koji DOKEN Koji  

Zendokan         DAICHI Zenni

Densu               SOGEN Zenji JIKO Daishi SEBASTIAN Koji

Fuzui                 DAISHU Koji JOKAN Daishi

Tenzo                SOKUN Zenni SOKYU Koji

Main Tenzo     JUNSEI Daishi

Enzu                 DOMYO Koji  HORI Koji

GuestHouse    SOON Daishi

Zomu               BODHIPRAJNA Zenji FUJAKU Zenji MICHAEL Koji

HakkakuDo    DOHO Koji

Fusu ROSHI Shika ROSHI

HokuOzan Sogenji   SHOE Zenshi

Tahomasan Sogenji    ROSHI DAICHI Zenni

Indosan Sogenji           BODHIDARMA Osho

New Mexico                  SOZUI Zenni

Denmark Mui no Shinnin Zendo DAIKO Koji

Enso House Kango       SHOGAN Zenji

Shofuku Sodo                GENSEI Zenji EKEI Zenji


Explanation of positions:

Jikijitsu 直日  - The head monk in the zendo, looking after the sangha during zazen and samu 

Joko 助香 -  "Supporting incense" the  monk (in Sogenji  it can also be lay people, yet with many years of training experience) who take over  when the Jikijitsu  is busy

Jisha 聖侍 - The "back gate" of the zendo, serving  tea, looking after the needs of the sangha, keeping an overall view on who is missing, looking for them,  looking after the sick

Zendokan 禅堂看 - a position special to Sogenji, being the window to Sogenji, taking care of sangha matters and  making decisions about  who is allowed to come to  Sogenji

Densu 殿司 -  The caretaker of the Sutra hall (Hondo), leading the sutras,  taking care of special ceremonies,  teaching the mokugyo

Fuzui 副随 - Caretaker of the administrative quarters, of special events and guest, answering the telephone

Tenzo 典座 -  The main tenzo, overlooking the daily cooks, shopping, organization of supplies and for special events

Enzu 園頭 -  The gardener

Guesthouse ゲストハウス - The caretaker of the guesthouse

Zomu  雑務 - a position created by the Roshi, for repairing and buildingDue to Roshi's busy schedule this year, we are currently not accepting any new questions at this time

Your question to Harada Roshi

Characters remaining 1000

Please check previous questions before submitting to avoid duplication

Submit question